Blogs Blogs

D¿ Án Khu Can H¿ Cao C¿p Monarchy Ðà N¿ng

D¿ Án Khu Can H¿ Cao C¿p Monarchy Ðà N¿ng là m¿t trong nh¿ng d¿ án các can h¿ cao c¿p ¿ Ðà N¿ng tr¿ng y¿u trong kh¿i c¿u trúc dô th¿ c¿a Thành ph¿ Ðà N¿ng.

Can h¿ Monarchy Ðà N¿ng có v¿ trí d¿c d¿a có d¿a ch¿ d¿n 4 m¿t ti¿n du¿ng : du¿ng Tr¿n Hung пo - An Trung 3 - An Trung 2 - Tr¿n Quang Di¿u dã di vào ho¿t d¿ng can h¿ Monarchy block A và can h¿ Monarchy block B, n¿m ngay ven sông Hàn, c¿nh các khu chung cu và can h¿ cao c¿p và d¿a th¿ thu¿n l¿i 

Chung cu Monarchy Ðà N¿ng dang là di¿m sáng thu hút r¿t nhi¿u s¿ quan tâm không nh¿ng c¿a các nhà d¿u tu mà còn t¿ phía nh¿ng cu dân có ý mu¿n sinh s¿ng và d¿nh cu lâu dài t¿i Thành ph¿ Ðà N¿ng tho m¿ng.

Xem thêm: https://linktr.ee/monarchydnvn

https://monarchydnvn.hatenablog.com/entry/2021/02/25/131608?_ga=2.182052399.946254662.1614226642-1080787848.1614226642

Previous Next
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.